BIP Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

EFRR(Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)

Drukuj

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 

 

 

Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej realizuje na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-RPSL.08.01.00-00-013/09-00 projekt " Modernizacja  i  wyposażenie infrastruktury dydaktycznej  WSNS  w  Rudzie  Śląskiej  na  potrzeby  kształcenia  pielęgniarek  i  położnych " w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Priorytet VIII "Infrastruktura edukacyjna" Działanie 8.1. "Infrastruktura szkolnictwa wyższego".

Całkowita wartość projektu wynosi 600 361,78 PLN

Dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 499 119,86 PLN 

Dodatkowe informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl