BIP Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Zapytanie o cenę

Email Drukuj PDF

Ogłoszenie zapytania o cenę

Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej

 • z siedzibą: 41-700 Ruda Śląska, ul. Królowej Jadwigi 18
 • wpisana do Rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod numerem 205
 • posiadająca: NIP: 641-223-43-83
 • reprezentowana przez Rektora doc. dr n. med. Dariusza Lubonia

ogłasza

zapytanie o cenę opracowania dokumentacji projektu budowlanego przebudowy i modernizacji nieruchomości dawnego
Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej (pierwotnego ratusza w Orzegowie) położonej przy ul. kard. Augusta Hlonda 27
na potrzeby Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej

 1. Zapytanie o cenę dotyczy ceny opracowania dokumentacji projektowej przebudowy i modernizacji nieruchomości dawnego Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej (pierwotnego ratusza w Orzegowie) położonej przy ul. kard. Augusta Hlonda 27 na potrzeby Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej obejmującej:

   • obiekt o ogólnej powierzchni 1422 m2 i kubaturze 6736 m3,
   • grunt o powierzchni 3384 m2.

2. Cena obejmuje:

ETAP I

  1. pozyskanie materiałów przedprojektowych umożliwiających opracowanie dokumentacji i uzyskania pozwolenia na budowę;
  2. sporządzenie dokumentacji inwentaryzacji budowlanej;
  3. opracowanie dokumentacji projektu budowlanego w zakresie wymaganym przepisami prawa – ustawy – Prawo budowlane w tym, dokumentacji w zakresie branż:
   • architektonicznej,
   • konstrukcyjnej,
   • elektrycznej w zakresie zasilania i oświetlenia, informatycznej, teletechnicznej, systemu dozoru i tv, systemów p. poż.,
   • sanitarnej w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej,
   • wentylacji mechanicznej i klimatyzacji;
  4. kosztorys inwestorski w układzie zakresów robót;
  5. uzyskanie i dokonanie w imieniu inwestora właściwych dla projektu budowlanego i koncepcji zagospodarowania terenu wymaganych prawem pozwoleń i uzgodnień;
  6. uzyskanie pozwolenia na budowę;

       ETAP II

          Opracowanie dokumentacji projektów wykonawczych poszczególnych branż.

       ETAP III

          Sprawowane nadzoru autorskiego nad przebiegiem prac.

3. Uwarunkowania konserwatorskie:

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska, zatwierdzonego uchwałą Nr 1066/LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22 czerwca 2006r. ogłoszoną w Dz. Urz. Województwa Śląskiego Nr 84, poz. 2383 z późniejszymi zmianami, działki nr 1282/246, nr 1297/246, nr 3007/246 i nr 3009/246 oznaczone są na rysunku planu symbolem: - UP1 tj. tereny zabudowy usługowej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod usługi publiczne takie jak: nauki, oświaty, kultury, zdrowia, opieki społecznej, administracji publicznej, obiekty sakralne bazy gospodarcze zieleni miejskiej. Ponadto działki te objęte są strefą “A” ścisłej ochrony konserwatorskiej oznaczonej na rysunku planu obejmującej następujące zabytki, bądź zespoły zabytków architektury świeckiej i sakralnej: centrum dzielnicy Orzegów wraz z kościołem p.w. św. Michała Archanioła z plebanią przy ulicy Królowej Jadwigi.

W obrębie strefy “A” ochrony konserwatorskiej obowiązują nestępujące ustalenia:

    1. zachowanie i ochrona układu urbanistycznego (gabaryty zabudowy, układ ulic),
    2. zachowanie zabytkowej zabudowy wraz z utrzymaniem pierwotnego charakteru elewacji (detalu architektonicznego, kolorystyki elewacji, kształtu i proporcji okien, kształtu i pokrycia dachu); stolarka okienna winna zachować oryginalną kolorystykę, kształty (również łuk i nadproża), wymiary i podziały, które winny być wiernym odwzorowaniem oryginalnej stolarki okiennej; nie jest dopuszczone stosowanie szprosów międzyszybowych, a zastosowane podziały winny mieć charakter konstrukcyjny lub powinny być naklejone w formie listew na tafle szkła z zewnątrz; minimalna szerokość listew podziałowych - 6 cm, grubość - 2 cm; dopuszcza się stolarkę PCV pod warunkiem spełnienia wszystkich powyższych wymogów konserwatoskich,
    3. zachowanie elementów wyposażenia klatek schodowych takich jak: stolarka otworowa, balustrady itp.;
    4. zakaz przekształceń zabytkowych obiektów oraz ich bezpośredniego otoczenia w sposób mogący obniżyć ich wartość historyczną i architektoniczną, dotyczy to w szczególności:
     1. lokalizacji wielkoformatowych reklam ( o powierzchni większej niż 2 m2 )na obiektach lub w miejscach przesłaniających zabytkową zabudowę,
     2. lokalizacji anten satelitarnych, okablowania technicznego, urzadzeń klimatyzacyjnych oraz innych urzadzeń technicznych na elewacjach frontowych budynków,
     3. lokalizacji obiektów stanowiących nowe dominanty architektoniczne na obszarze strefy,
    5. zakaz stosowania panelowych materiałów wykończeniowych z tworzyw sztucznych np.:”siding” na elewacjach budynków oraz innych materiałów nie nawiązujących do pierwotnego wykończenia elewacji, bądź w przypadku realizacji nowej zabudowy do tradycyjnych materiałów stosowanych w obiektach o wartościach kulturowych w obrębie strefy,
    6.  kształtowanie obiektów małej architektury, ogrodzeń w sposób ujednolicony z zastosowaniem materiałów nawiązujących do tradycyjnych rozwiązań materiałowych w obrębie strefy; obowiązuje zakaz stosowania betonowych prefabrykowanych ogrodzeń,
    7. zachowanie zieleni komponowanej z zespołami zabytkowymi,
    8. wszelkie prace dotyczace obiektów znajdujących się w strefie ochrony konserwatorskiej wymagają uzgodnienia z właściwym konserwatorem zabytków zgodnie z przepisami szczególnymi w tym zakresie.

4. Założenia programu funkcjonalno-użytkowego przedsięwzięcia

                Założeniem ogólnym przebudowy i modernizacji nieruchomości jest:

 • zagospodarowanie obiektu jako obiektu użyteczności publicznej na cele edukacyjno-administracyjne WSNS,
 • zagospodarowanie nieruchomości gruntowej stanowiącej przyległe otoczenie jako przestrzeni publicznej z wyeksponowaniem zlokalizowanych na terenie miejsc pamięci.

                Zagospodarowanie obiektu powinno uwzględniać:

 • stworzenie sprzężonej ze sobą informatycznie i multimedialnie wielofunkcyjnej, stacjonarnej i mobilnej bazy szkoleniowo-konferencyjnej ( z co najmniej 1 audytoryjną salą na minimum 80 miejsc) wraz z niezbędnym zapleczem,
 • rektorat WSNS,
 • studia hotelowe.

                Zagospodarowanie obiektu powinno uwzględniać:

 • tereny pamięci,
 • teren rekreacyjno-szkoleniowo-sportowy,
 • parking z możliwością wykorzystywania jako kulturowej przestrzeni plenerowej.

5. Upoważnieni do składania ofert cenowych: Oferty dotyczące niniejszego ogłoszenia mogą składać osoby fizyczne i prawne.

6. Termin składania ofert cenowych: Termin składania ofert cenowych upływa 15 kwietnia 2014r. o godz. 12.

 7. Zakres oferty cenowej: Oferta cenowa obejmuje:

   • cenę netto i brutto z podziałem na określone w ust.2 etapy;
   • proponowane warunki płatności dla poszczególnych etapów;
   • termin realizacji Etapu I.

8. Załączniki oferty cenowej: Wraz z ofertą cenową należy przedłożyć dokumentację potwierdzającą:

  1. status prawny zgłaszającego ofertę: aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności z CEIDG lub wypis z KRS,
  2. kserokopie uprawnień osób przewidzianych do realizacji zadania wraz z zaświadczeniem o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, aktualne na dzień opracowania projektu,
  3. materiały referencyjne potwierdzające doświadczenie zawodowe na obiektach użyteczności publicznej objętych ochroną konserwatorską,
  4. materiały referencyjne potwierdzające umiejętność wykonywania prezentacji za pomocą wizualizacji fotorealistycznych,
  5. próbną fotorealistyczną wizualizację lub rysunek płaski zagospodarowania terenu i elewacji obiektu od strony frontowej – ul. kard. Augusta Hlonda.

9. Miejsce i forma składania ofert cenowych: Oferty cenowe należy złożyć w Biurze Rektora Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej w kopertach z napisem Oferta zapytania o cenę opracowania dokumentacji projektu budowlanego przebudowy i modernizacji nieruchomości dawnego Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej (pierwotnego ratusza w Orzegowie) położonej przy ul. kard. Augusta Hlonda 27 na potrzeby Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej.

10. Wybór oferty: Ogłaszający zastrzega prawo do wyboru oferty przy uwzględnieniu:

  • ceny i zaproponowanych warunków płatności;
  • terminu realizacji etapu I; 
  • doświadczenia w zakresie projektowania inwestycji na obiektach użyteczności publicznej objętych ochroną konserwatorską;
  • jakości materiałów referencyjnych;
  • fotorealistycznej wizualizacji lub rysunku płaskiego próbnego projektu zagospodarowania terenu od strony frontowej - ul. kard. Augusta Hlonda w powiązaniu z miejscem pamięci i elewacją obiektu.