BIP Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Zapytanie o cen

Email Drukuj PDF

Ogoszenie zapytania o cen

Wysza Szkoa Nauk Stosowanych w Rudzie lskiej

 • z siedzib: 41-700 Ruda lska, ul. Krlowej Jadwigi 18
 • wpisana do Rejestru uczelni niepublicznych i zwizkw uczelni niepublicznych prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego pod numerem 205
 • posiadajca: NIP: 641-223-43-83
 • reprezentowana przez Rektora doc. dr n. med. Dariusza Lubonia

ogasza

zapytanie o cen opracowania dokumentacji projektu budowlanego przebudowy i modernizacji nieruchomoci dawnego
Szpitala Miejskiego w Rudzie lskiej (pierwotnego ratusza w Orzegowie) pooonej przy ul. kard. Augusta Hlonda 27
na potrzeby Wyszej Szkoy Nauk Stosowanych w Rudzie lskiej

 1. Zapytanie o cen dotyczy ceny opracowania dokumentacji projektowej przebudowy i modernizacji nieruchomoci dawnego Szpitala Miejskiego w Rudzie lskiej (pierwotnego ratusza w Orzegowie) pooonej przy ul. kard. Augusta Hlonda 27 na potrzeby Wyszej Szkoy Nauk Stosowanych w Rudzie lskiej obejmujcej:

   • obiekt o oglnej powierzchni 1422 m2 i kubaturze 6736 m3,
   • grunt o powierzchni 3384 m2.

2. Cena obejmuje:

ETAP I

  1. pozyskanie materiaw przedprojektowych umoliwiajcych opracowanie dokumentacji i uzyskania pozwolenia na budow;
  2. sporzdzenie dokumentacji inwentaryzacji budowlanej;
  3. opracowanie dokumentacji projektu budowlanego w zakresie wymaganym przepisami prawa ? ustawy ? Prawo budowlane w tym, dokumentacji w zakresie bran:
   • architektonicznej,
   • konstrukcyjnej,
   • elektrycznej w zakresie zasilania i owietlenia, informatycznej, teletechnicznej, systemu dozoru i tv, systemw p. po.,
   • sanitarnej w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, ciepej wody uytkowej,
   • wentylacji mechanicznej i klimatyzacji;
  4. kosztorys inwestorski w ukadzie zakresw robt;
  5. uzyskanie i dokonanie w imieniu inwestora waciwych dla projektu budowlanego i koncepcji zagospodarowania terenu wymaganych prawem pozwole i uzgodnie;
  6. uzyskanie pozwolenia na budow;

       ETAP II

          Opracowanie dokumentacji projektw wykonawczych poszczeglnych bran.

       ETAP III

          Sprawowane nadzoru autorskiego nad przebiegiem prac.

3. Uwarunkowania konserwatorskie:

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda lska, zatwierdzonego uchwa Nr 1066/LXI/2006 Rady Miasta Ruda lska z dnia 22 czerwca 2006r. ogoszon w Dz. Urz. Wojewdztwa lskiego Nr 84, poz. 2383 z pniejszymi zmianami, dziaki nr 1282/246, nr 1297/246, nr 3007/246 i nr 3009/246 oznaczone s na rysunku planu symbolem: - UP1 tj. tereny zabudowy usugowej z podstawowym przeznaczeniem gruntw pod usugi publiczne takie jak: nauki, owiaty, kultury, zdrowia, opieki spoecznej, administracji publicznej, obiekty sakralne bazy gospodarcze zieleni miejskiej. Ponadto dziaki te objte s stref ?A? cisej ochrony konserwatorskiej oznaczonej na rysunku planu obejmujcej nastpujce zabytki, bd zespoy zabytkw architektury wieckiej i sakralnej: centrum dzielnicy Orzegw wraz z kocioem p.w. w. Michaa Archanioa z plebani przy ulicy Krlowej Jadwigi.

W obrbie strefy ?A? ochrony konserwatorskiej obowizuj nestpujce ustalenia:

    1. zachowanie i ochrona ukadu urbanistycznego (gabaryty zabudowy, ukad ulic),
    2. zachowanie zabytkowej zabudowy wraz z utrzymaniem pierwotnego charakteru elewacji (detalu architektonicznego, kolorystyki elewacji, ksztatu i proporcji okien, ksztatu i pokrycia dachu); stolarka okienna winna zachowa oryginaln kolorystyk, ksztaty (rwnie uk i nadproa), wymiary i podziay, ktre winny by wiernym odwzorowaniem oryginalnej stolarki okiennej; nie jest dopuszczone stosowanie szprosw midzyszybowych, a zastosowane podziay winny mie charakter konstrukcyjny lub powinny by naklejone w formie listew na tafle szka z zewntrz; minimalna szeroko listew podziaowych - 6 cm, grubo - 2 cm; dopuszcza si stolark PCV pod warunkiem spenienia wszystkich powyszych wymogw konserwatoskich,
    3. zachowanie elementw wyposaenia klatek schodowych takich jak: stolarka otworowa, balustrady itp.;
    4. zakaz przeksztace zabytkowych obiektw oraz ich bezporedniego otoczenia w sposb mogcy obniy ich warto historyczn i architektoniczn, dotyczy to w szczeglnoci:
     1. lokalizacji wielkoformatowych reklam ( o powierzchni wikszej ni 2 m2 )na obiektach lub w miejscach przesaniajcych zabytkow zabudow,
     2. lokalizacji anten satelitarnych, okablowania technicznego, urzadze klimatyzacyjnych oraz innych urzadze technicznych na elewacjach frontowych budynkw,
     3. lokalizacji obiektw stanowicych nowe dominanty architektoniczne na obszarze strefy,
    5. zakaz stosowania panelowych materiaw wykoczeniowych z tworzyw sztucznych np.:?siding? na elewacjach budynkw oraz innych materiaw nie nawizujcych do pierwotnego wykoczenia elewacji, bd w przypadku realizacji nowej zabudowy do tradycyjnych materiaw stosowanych w obiektach o wartociach kulturowych w obrbie strefy,
    6.  ksztatowanie obiektw maej architektury, ogrodze w sposb ujednolicony z zastosowaniem materiaw nawizujcych do tradycyjnych rozwiza materiaowych w obrbie strefy; obowizuje zakaz stosowania betonowych prefabrykowanych ogrodze,
    7. zachowanie zieleni komponowanej z zespoami zabytkowymi,
    8. wszelkie prace dotyczace obiektw znajdujcych si w strefie ochrony konserwatorskiej wymagaj uzgodnienia z waciwym konserwatorem zabytkw zgodnie z przepisami szczeglnymi w tym zakresie.

4. Zaoenia programu funkcjonalno-uytkowego przedsiwzicia

                Zaoeniem oglnym przebudowy i modernizacji nieruchomoci jest:

 • zagospodarowanie obiektu jako obiektu uytecznoci publicznej na cele edukacyjno-administracyjne WSNS,
 • zagospodarowanie nieruchomoci gruntowej stanowicej przylege otoczenie jako przestrzeni publicznej z wyeksponowaniem zlokalizowanych na terenie miejsc pamici.

                Zagospodarowanie obiektu powinno uwzgldnia:

 • stworzenie sprzonej ze sob informatycznie i multimedialnie wielofunkcyjnej, stacjonarnej i mobilnej bazy szkoleniowo-konferencyjnej ( z co najmniej 1 audytoryjn sal na minimum 80 miejsc) wraz z niezbdnym zapleczem,
 • rektorat WSNS,
 • studia hotelowe.

                Zagospodarowanie obiektu powinno uwzgldnia:

 • tereny pamici,
 • teren rekreacyjno-szkoleniowo-sportowy,
 • parking z moliwoci wykorzystywania jako kulturowej przestrzeni plenerowej.

5. Upowanieni do skadania ofert cenowych: Oferty dotyczce niniejszego ogoszenia mog skada osoby fizyczne i prawne.

6. Termin skadania ofert cenowych: Termin skadania ofert cenowych upywa 15 kwietnia 2014r. o godz. 12.

 7. Zakres oferty cenowej: Oferta cenowa obejmuje:

   • cen netto i brutto z podziaem na okrelone w ust.2 etapy;
   • proponowane warunki patnoci dla poszczeglnych etapw;
   • termin realizacji Etapu I.

8. Zaczniki oferty cenowej: Wraz z ofert cenow naley przedoy dokumentacj potwierdzajc:

  1. status prawny zgaszajcego ofert: aktualne zawiadczenie o prowadzeniu dziaalnoci z CEIDG lub wypis z KRS,
  2. kserokopie uprawnie osb przewidzianych do realizacji zadania wraz z zawiadczeniem o wpisie na list czonkw waciwej izby samorzdu zawodowego, aktualne na dzie opracowania projektu,
  3. materiay referencyjne potwierdzajce dowiadczenie zawodowe na obiektach uytecznoci publicznej objtych ochron konserwatorsk,
  4. materiay referencyjne potwierdzajce umiejtno wykonywania prezentacji za pomoc wizualizacji fotorealistycznych,
  5. prbn fotorealistyczn wizualizacj lub rysunek paski zagospodarowania terenu i elewacji obiektu od strony frontowej ? ul. kard. Augusta Hlonda.

9. Miejsce i forma skadania ofert cenowych: Oferty cenowe naley zoy w Biurze Rektora Wyszej Szkoy Nauk Stosowanych w Rudzie lskiej w kopertach z napisem Oferta zapytania o cen opracowania dokumentacji projektu budowlanego przebudowy i modernizacji nieruchomoci dawnego Szpitala Miejskiego w Rudzie lskiej (pierwotnego ratusza w Orzegowie) pooonej przy ul. kard. Augusta Hlonda 27 na potrzeby Wyszej Szkoy Nauk Stosowanych w Rudzie lskiej.

10. Wybr oferty: Ogaszajcy zastrzega prawo do wyboru oferty przy uwzgldnieniu:

  • ceny i zaproponowanych warunkw patnoci;
  • terminu realizacji etapu I; 
  • dowiadczenia w zakresie projektowania inwestycji na obiektach uytecznoci publicznej objtych ochron konserwatorsk;
  • jakoci materiaw referencyjnych;
  • fotorealistycznej wizualizacji lub rysunku paskiego prbnego projektu zagospodarowania terenu od strony frontowej - ul. kard. Augusta Hlonda w powizaniu z miejscem pamici i elewacj obiektu.
 

Szukaj

Strona gwna BIP

Strona gwna BIP